Mercedes-Benz

Mercedes-Benz StarFest 2017

31.08.2017


เป็นเจ้าของ  Mercedes-Benz  ได้ด้วยเสนอสุดพิเศษ ในงาน Mercedes-Benz StarFest 2017 ระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 2 ตุลาคมนี้ ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต แกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 1